دکتر طهورا نوروزی : واکسینه کردن افکار عمومی با رسانه های واقع گرا، مردمی و شفاف داخلی

واکسینه کردن افکار عمومی با رسانه های واقع گرا، مردمی و شفاف داخلی

مدتی است که خبری در همه محافل خواص و عموم‌ مردم دست به دست می شود خبر ناباورانه ای که عده زیادی را در بهت و حیرت فرو برد و گروهی هم بخاطر تبعات ان در نگرانی و عزلت رفتند وان خبر چیزی نبود جز باز داشت فعال رسانه ای و سر شبکه معاندین و عامل جنگ روانی در کشور فردی به نام‌ روح الله زم نامی آشنا برای بسیاری از محافل از سیاسی تا امنیتی و تا عموم‌مردم همه اورا می شناختند که البته پایه شناختشان سایت خبری آمد نیوز بود سایتی که مخفف نام های آزادی -مبارزه و دموکراسی را بر دوش می کشید لذا پیش زمینه دموکراسی را فعالیت های مبارزاتی قلمداد میکرد و پیش زمینه مبارزه را اگاهی میدانست البته اگاهی که بنایش حقیقت نبود بلکه اخبار راست و دروغی بود که با اکسیر رسانه ممزوج گشته بود و با هنر رسانه ای باور پذیر می گشت.و این گونه بود که هدفش بر مبنای اگاهی جهت دار ولو بر پایه دروغ شکل میگرفت اما هنرش استفاده از تریبون رسانه بود واز نظر موهوم این رسانه این جنس آگاهی لازمه مبارزه بود .
مبارزه ای که میخواست بخش عظیمی از اپوزوسیون را از منافقین تا تجزیه طلبان و تاسلطنت طلبان‌را همه زیر چترو سایه خودبگذارد که نهایتا زهی خیال باطل واینگونه بود که آ رزوها بر باد رفت و این بر بادرفتن آرزهای خام که محصول بی خدایی و خود محوری و شهوت دیده شدن و شهرت بود تنها با دست توانای گروهی زبده و خبره از سربازان این مرزو بوم صورت پذیرفت در طول این روزها عناوین زیادی از به دام‌افتادن روح الله زم در تور اطلاعاتی اطلاعات سپاه مطرح شده و به جرات میتوان گفت قشنگ ترین‌تعریف از سوی یکی از فرماندهان اسبق سپاه بود که گفتند امد نیوزپهباد رسانه ای بود که دردام‌افتاد نگارنده دراین مطلب خواهان پرداخت به چگونگی یا علل بازداشت و بسیاری مسائل دیگر که در باب این واقعه در فضای رسانه های داخلی وخارجی دست به دست می شود نیست هدف ‌نگارنده از طرح این مباحث باز شدن‌دو پرسش است که شاید پاسخی صحیح به ان بتواند مسیر فردای رسانه را در گام‌دوم‌انقلاب اسلامی به عنوان یک ظرفیت روشن و اشکار سازد اینکه ایا بسته شدن رسانه ای چون امد نیوز با عملیات اطلاعاتی ضمانتی برای مسدود شدن فعالیت های جبهه اپوزسیون‌ درخارج از مرزها با محوریت رسانه هایی شبیه امد نیوز من بعدهست یاخیر،؟و سوال دوم‌ان هست که ایا امد نیوز توان بالادر جذب مخاطب و گستره تاثیر گزاری را مدیون نبود فضای رسانه ای قوی و منتقدو دلسوز در جریان داخلی بوده که بتواند اقبال و اعتماد مردم را جلب نماید؟ این که امد نیوز شیوه ممزوج کردن حق و باطل درست و نادرست را سرلوحه تولید اخبارش قرار میداد برکسی پوشیده نیست امااینکه در چه بستر و شرایطی امد نیوزجزو منابع مهم خبر
ی رای برخی از مردم می شودقابل تامل است؟این که در طول این سالها فضای رسانه های داخلی بخاطر شیوه ها و ایده ها ومشی ها فضای قابل اعتمادی نبود و نتوانست این فضا برای افکار عمومی به عنوان مبنای روشنگرانه رسانه ای قرارگیرد!! در واقع امد نیوز محصول جریان مطبوعاتی و رسانه ای منفعل نسبت به مسایل و مباحث معیشتی و بعضا نارضایتی های مردم در طول سال های اخیر بود چرخش وضعیت اقتصادی و تحریم های ظالمانه سفره مردم راهر روز تنگ تر میکرد و بار این تنگی و نارضایتی را باید رسانه ای بر دوش میکشید که نه تنها هیچ تعلقی به این مرزو بوم‌نداشت بلکه کینه همه جریان های مخالف سیاسی نظام را به نوعی با خود همراه داشت و این گونه می شود که از کارگر زحمتکش تا دانشجوی پرسشگر را در سنگر این مبارزه موهوم قرار میدهد و اینگونه امد نیوز گرداننده ی جریان هایی می شود که افرادبعضا نمیدانند چگونه در پازل ان برای دشمن مزدور بازی میکنند!! رسانه ایی که یا همه چیز را سمت وسو دار تحریف میکرد و یا اگر جسارت طرح ماجراها راداشت توان‌ و تمایلی برای روشنگری نداشت و این‌گونه است که میبینیم در طول چند سال اخیرامار بالایی از پست های امد نیوز که طرح نارضایتی های مردمی بود عموما مبدع و ابشخورش اطلاعات نادرست بود مهمتر از این مسیله ان است که در طول این سال ها هیچ جریان رسانه ای قوی برای خنثی سازی ادبیات امد نیوز نتوانست جلو بیایدو این گونه امد نیوز یگانه سکاندار بیان طرح و دغدغه های مردم شد و از طرفی جایگاهی برای تصفیه حساب های جریان های سیاسی!!! در واقع فضای رسانه ای داخل وقتی حقیقت گو و نقد طلب نباشد این فضا را رسانه ای چون‌امد نیوزبا سیاهنمایی و تار‌یک جلوه دادن جامعه پر خواهد کردبه نظر میرسد امروز مهمتر از باز داشت روح الله زم پر کردن محل نفوذ افکار امثال زم هایی ست که با حربه جنگ روانی در کمین این کشور هستند تا در اندک فرصتی و اندک مجالی فرآیند رسانه ای را ایجاد کنند که از نارضایتی های مدنی کوهی از اشوب و اغتشاش درست نماید بر این اساس بایدجریان های رسانه ای دلسوزانه اما منتقدانه و مدافع حقوق مردم و عدالت اجتماعی که از مبانی اصلی و  شالوده ی انقلاب اسلامی ست شکل گیرد و صدایی از این رسانه ها به گوش برسد که در آن تنها صدای جناح ها و جریان های سیاسی و نگاه مصلحت اندیشانه و تک بعدی نباشد و این ضرورت مهمترین‌مقابله با جریان ساز ی امد نیوز هایی ست که من بعد در صف تبلیغاتی اپوزوسیون خارج از کشور ایستاده اند و منتظرند فضایی عطش گونه ایجاد شود و آن ها خود را به جامعه سراب گونه عرضه کنند و این نشان میدهد که اگر امروز نیروهای امنیتی ماموریت خود را در باب روح اله زم به اتمام رساندند به نظر میرسدماموریتی جدید در حوزه رسانه برای همه فعالین که دلشان برای این مردم و مرزو بودم میتپد سنگینی خواهد کرد دلسوزان ومتخصصین حوزه رسانه کسانی که هم‌ازاد اندیشند و هم رسانه ای و هم دلسوز انقلاب و کشور،ماموریتشان در این برهه حساس شروع خواهد شد ماموریتی که باید بستر و شرایط جریان های رسانه ای در کشور را ورای همه مصلحت ها و برای ایجاد اعتماد و وفاق عمومی و احیای سرمایه های اجتماعی باز کند وان را سر لوحه حرکت های جهادی رسانه ای خود قرار دهند و برای پر کردن‌چنین جریانی تمام‌اقشار و گروه ها را بسیج نمایند پس ماموریت تمام نشده باید برای خشک شدن ریشه رسانه هایی با سبک امد نیوزجوششی از درون صورت پذیردجوششی که باید همه سلایق وارا و اندیشه ها توان ظرفیت بخشی و احیا و گرداوری ان را داشته باشد تا مردم بیش از همیشه گوششان برای دریافت حقیقت به فضای داخل کشور باشد و این‌نیازمند فضایی اعتماد افرین واعتماد زاست که اکسیر رسانه توان بالا برای ایجادش خواهد داشت.

و این‌مهم محقق نمی شود مگر انکه سعه صدر را برای شنیدن افکار مخالف بالا برده و بینش و بصیرت را درنقد و انتقاد افزایش دهیم و بی اخلاقی و انگ زدن ها را کنار گذاشته و همه با هم برای حفظ کشور و تمامیت ارضی و پاسداشت باور های در طول این‌سال ها با هر مسلک و مرام‌اما با محوریت یک نقطه اشتراک و ان‌ هم اسلام‌ وایران‌عزیزقدم‌برداریم.و این گونه است که اعتماد مردم‌به رسانه های داخل باز خواهد گشت و اگر هم رسانه ای اپوزوسیون چون امد نیوز در این شرایط متولد گشت تاثیر در افکار و نگرش مردم نخواهد گذاشت زیرا که ما جامعه را با وجود رسانه حقیقت‌محور وواقع نگر واکسینه کرده ایم .به امید آن روز.

دکترطهورانوروزی
عضو شورای مرکزی و مسئول شعبه استان تهران جامعه زینب و نایب رئیس جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت تهران .
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *