BREAKING NEWS
Search

معرفی/ کمیته تحقیقات و مطالعات

مسول کمیته تحقیقات و مطالعات: توران ولی مراد

کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب پرداختن به تحقیق و مطالعه در مورد موضوعات مورد نیاز جامعه به خصوص مورد نیاز زنان و خانواده را در اولویت کار خود قرار داده و می دهد. این کمیته نه تنها تحقیق و مطالعه را در دستور کار خود دارد بلکه دست یافتن به پاسخ لازم و در معرض بهره برداری قرار دادن تحقیقات و مطالعات خود را هم مثل ارسال آن برای مراکز ذی ربط مانند مجلس و یا مراکز سیاستگذاری و یا اجرایی و یا نشر و پخش مطالعات را در دستور کار خود دارد. بنا بر این کار از شکل کاری کمیته فراتر رفته و به کار یک کمسیون تبدیل شده است. این کمسیون بر اساس نیاز و در صورت گسترده شدن کار خود کمیته هایی را برای انجام بهتر امور تشکیل داده و کارهایی را برای آن ها تعریف می کند.

لازم است متذکر شود از چند دوره گذشته جامعه زینب که این کمیته با پذیرش مسولیت توسط یک مسول (توران ولی مراد) فعال تر وارد جریان کار شد از این رو که چند مورد حقوقی را در دستور کار خود داشت با عنوان کمیته حقوقی انجام کار کرد و در دوره جدید با پذیرش مسولیت کمیته تحقیقات و مطالعات توسط ایشان فعالیت ها وسعت و شتاب گرفتند و کار از کاری در حد کمیته بالاتر رفته و برای خود وظایفی را جهت اجرا و عمل تعریف کرد.

فعالیت های کمسیون تحقیق و مطالعات با توجه به اصول زیر و در همین راستا انجام می پذیرد:
۱- بررسی و شناخت مسائل مورد نیاز جامعه به خصوص مسائل زنان و خانواده.
دستیابی به مسائل مبتلا به زنان و جامعه تعین موضوعاتی است که این کمسیون به آن ها می پردازد. در این باره موضوعاتی که به شکل عام و گسترده طیف وسیع تری از جامعه را در بر می گیرد در اولویت اول قرار می گیرند. از این رو کمسیون تحقیق و مطالعات بر خود لازم می داند تا از مسائل روز زنان و خانواده ها و از مسائل جاری جامعه در این ارتباط آگاهی و تحلیل صحیح داشته باشد.
این کمسیون با استفاده از روش های علمی که بر اساس موضوع مورد مطالعه تعیین می شود به اطلاعات مورد نیاز دست یافته و موضوع کاری خود را تعیین و رده بندی می کند.
از این رو که پرداختن به نیازهای واقعی زنان و خانواده ارائه پاسخ های شفاف و مورد نیاز را می طلبد و ارائه این راه کارها از این رو که در جامعه ای که گرفتار نگرش متحجرانه نسبت به زن است و هر نوآوری را به اسم غربی بودن آن یک دست رد می کند پرداخت هزینه های سنگین، انجام کاری کارشناسی، شجاعت، استقامت و صبوری و از همه بالاتر چشم پوشی از منافع مادی وعدم راه یابی به دایره قدرت را به همراه دارد کاری دشوار است. روشن است که کمسیون از پرداختن به مسائل کلی و حاشیه ای و غیر واقعی زنان آن گونه که در بخش وسیعی از نهادهایی که به اسم زنان مشغول به کار هستند پرهیز می کند چرا که حل واقعی مشکلات زنان و خانواده ها و جوانان را در دستور کار خود دارد و نه چیز دیگر.
۲- تحقیق و مطالعه در ابعاد معارف اسلامی اعم از بررسی قرآنی، روایات و بررسی عقلی، فقه و حقوق، جامعه شناسی و سایر زمینه های علمی و کارشناسی لازم به جهت د دستیابی به پاسخ های صحیح و مورد نیاز جامعه در ارتباط با مسائل به روز با توجه به شرایط فردی، اجتماعی و بین المللی.
قاعدتا تلاش در این راستا از این رو که بسیاری از مباحث مربوط به زنان نو و مربوط به شرایط امروز جامعه است هم نیاز به شناخت مباحث تئوری و نظری و نقلی دارد و هم بررسی عقلی که کمیته تحقیقات و مطالعات با دقت و با استفاده از کارشناسان مربوطه هم در حیطه فقه و حقوق و هم مباحث و مطالعات زنان کار را پی می گیرد.
۳- تدوین طرح های لازم جهت سیاستگذاری و قانون گذاری و در صورت نیاز تهیه طرح های اجرایی.
کمسیون تحقیقات و مطالعات جامعه زینب علاوه بر این که نتیجه کار خود را به مراکز ذی ربط ارائه می دهد بلکه اجرای آن ها را پی گیری کرده و تا دستیابی به نتیجه مطلوب کار را دنبال می کند. به علاوه با استفاده از نشست های تخصصی، حضور در مراکز عمومی، برگزاری و یا شرکت در مصاحبه های مطبوعاتی و با استفاده از رسانه های مختلف انجام کار خود را در معرض اطلاع و ارزیابی نخبگان، اندیشمندان، مسولین، جامعه و به خصوص بانوان قرار می دهد.